Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

ACYLCOFFIN tbl 10

http://www.eshop.zdravmat.sk/1617-1951-thickbox/acylcoffin-10tbl.jpg

Bolesti hlavy, pohybového ústrojenstva, zubov, nervov a pri bolestiach spojených s náhlymi respiračnými ochoreniami chrípkového charakteru.

Viac detailov


1,50 € s DPH

00009 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

ACYLCOFFIN

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Kyselina acetylsalicylová 450 mg a kofeín 50 mg v 1 tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tableta.

 

Biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Bolesti miernej a strednej intenzity rôzneho pôvodu napr.: bolesti hlavy, kĺbov a svalov sprevádzajúce chrípkové ochorenia a ochorenia z nachladnutia, bolesti zubov, neuralgie, bolesti vertebrogénneho pôvodu.

Bez dozoru lekára liek môžu užívať dospelí a dospievajúci nad 15 rokov.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

Dávkovanie je vždy individuálne v závislosti od charakteru základného ochorenia, intenzity a frekvencie bolesti, alebo priebehu febrilného stavu.

Dospelým a dospievajúcim nad 15 rokov sa obvykle podáva pri bolesti 450 - 900 mg kyseliny acetylsalicylovej (ASA) a 50 - 100 mg kofeínu v jednorazovej dávke, ktorú je možné opakovať v intervale 4 - 8 hodín. Maximálna denná dávka je 4 g kyseliny acetylsalicylovej.

 

Deti a dospievajúci

Liek sa podáva deťom a dospievajúcim do 15 rokov len výnimočne v odôvodnených prípadoch po dôkladnom zvážení pomeru rizika a prínosu. Dávkovanie ASA u detí a dospievajúcich do 15 rokov je 30-65 mg/kg/deň v analgetickej a antipyretickej indikácii a 100 mg/kg/deň pri liečbe reumatickej horúčky.

Liek sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 17 rokov pri súčasne prebiehajúcom horúčkovitom ochorení (pozri časť 4.3 a 4.4).

 

Pacienti s renálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou insuficienciou je potrebné dávkovanie individuálne upraviť.

 

Starší pacienti

U starších pacientov je potrebné dávkovanie individuálne upraviť.

 

Spôsob podania

Tablety sa užívajú celé alebo rozpustené v troche vody. Pri podávaní vyšších dávok je vhodné zapíjať tablety alkalickou minerálkou.

Užitie lieku pri jedle alebo bezprostredne po ňom znižuje incidenciu žalúdočných ťažkostí.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Liek Acylcoffin je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú, kofeín, salicyláty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • pri akútnej vredovej chorobe žalúdka alebo dvanástnika,

 • pri krvácavých stavoch,

 • pri chirurgických výkonoch spojených s masívnejším krvácaním,

 • v treťom trimestri gravidity,

 • pri predchádzajúcom výskyte astmy, ktorá bola indukovaná použitím salicylátov alebo liečiv s podobným účinkom, najmä nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID),

 • v kombinácii s metotrexátom pri dávke 15 mg týždenne a vyššej (pozri časť 4.5),

 • pri ťažkom poškodení obličiek,

 • pri ťažkom poškodení pečene,

 • pri závažnom srdcovom zlyhaní,

 • u detí a dospievajúcich do 17 rokov pri súčasne prebiehajúcom horúčkovitom ochorení (hrozí riziko vzniku Reyovho syndrómu, pozri časť 4.4).

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Liek sa užíva iba na odporúčanie lekára a po prísnom zvážení pomeru rizika a prínosu pri súčasnej liečbe antikoagulanciami, u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze a pri alergii na nesteroidové antireumatiká.

 

U pacientov s bronchiálnou astmou, chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou, sennou nádchou a nosovými polypmi môže podanie ASA provokovať vznik astmatického záchvatu, angioedému alebo urtiky častejšie ako u ostatných pacientov.

 

Riziko vzniku nežiaducich účinkov sa zvyšuje u pacientov s renálnym, hepatálnym, kardiálnym poškodením a u pacientov s vredovou chorobou.

 

Deti a dospievajúci do 15 rokov môžu užívať kyselinu acetylsalicylovú len po odporúčaní lekára.

Pri podaní kyseliny acetylsalicylovej deťom a dospievajúcim do 17 rokov počas horúčkovitého ochorenia hrozí riziko vzniku veľmi zriedkavého, život ohrozujúceho Reyovho syndrómu. Reyov syndróm je charakterizovaný neinfekčnou encefalopatiou s pečeňovým zlyhaním. Typicky sa objavuje po odznení akútnych príznakov horúčkovitého infekčného ochorenia (varicella, chrípkové ochorenie). Medzi klinické prejavy patrí protrahované profúzne vracanie, bolesť hlavy, poruchy vedomia.

 

Lieky s obsahom ASA nie je vhodné podávať pacientom s dnou pretože spomaľuje vylučovanie kyseliny močovej a urikozurík.

 

Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí dostávajú súčasne liečbu, ktorá môže zvýšiť riziko vzniku ulcerácií, ako sú napr. perorálne podávané kortikosteroidy, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (pozri časť 4.5).

 

Riziko hypoglykemického účinku liekov so sulfonylureou a inzulínov sa môže zvýšiť kyselinou acetylsalicylovou podávanou vo vyšších ako odporúčaných dávkach (pozri časť 4.5).

 

Existujú dôkazy o tom, že lieky, ktoré inhibujú cyklooxygenázu/syntézu prostaglandínov, ovplyvňujú ovuláciu, a tým môžu spôsobiť poškodenie ženskej plodnosti. Poškodenie je reverzibilné a odznie po ukončení liečby.

 

Pitie nadmerného množstva kávy alebo čaju (prírodný zdroj kofeínu) spolu s užívaním tabliet môže spôsobiť pocit napätia a podráždenosti.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Kyselina acetylsalicylo

 

Metotrexát

ASA zvyšuje hematologickú toxicitu metotrexátu (znížením renálneho klírensu metotrexátu a vytesnením metotrexátu salicylátmi z jeho väzby na plazmatické bielkoviny). Súčasné užívanie ASA a metotrexátu v dávkach 15 mg týždenne a vyšších je kontraindikované (pozri časť 4.3). Pri užívaní metotrexátu v dávkach menších ako 15 mg týždenne je odporúčaná zvýšená opatrnosť.

 

Urikozuriká, napr. probenecid

Salicyláty majú opačný účinok ako probenecid, to znamená, znižujú jeho urikozurický účinok. Táto kombinácia sa neodporúča.

 

Antikoagulanciá

Liek zvyšuje riziko krvácania u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá tým, že zvyšuje podiel voľného liečiva jeho vytesnením z väzby na proteíny.

 

Antiagregačné látky (napr. klopidogrel a dipyridamol)

Synergický účinok, zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania.

 

Antidiabetiká, napr. deriváty sulfonylurey

Salicyláty môžu zvýšiť hypoglykemický účinok derivátov sulfonylurey.

 

Iné nesteroidové antiflogistiká (NSAID)

Súčasné podávanie iných liečiv zo skupiny nesteroidových antiflogistík zvyšuje riziko negatívneho účinku na sliznicu gastrointestinálneho traktu v dôsledku inhibície syntézy cytoprotektívnych prostaglandínov a vplyvom na hemostázu.

 

Ibuprofén

Na základe experimentálnych údajov sa predpokladá, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov, keď sa dávky podávajú súbežne. Vzhľadom na to, že tieto údaje sú limitované a že sú neistoty týkajúce sa extrapolovania údajov ex vivo do klinických situácií, nedajú sa urobiť jasné závery pre používanie ibuprofénu, pričom sa nepredpokladá žiaden pravdepodobný klinicky významný účinok pri občasnom užívaní ibuprofénu (pozri časť 5.1).

 

Fenytoín, kyselina valproová, lítium, digoxín

Kyselina acetylsalicylová zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu, kyseliny valproovej, barbiturátov, lítia a digoxínu.

 

Sulfónamidy

ASA zvyšuje nežiaduce účinky sulfónamidov a kombinovaných liekov s obsahom sulfónamidov.

 

Kortikosteroidy

Súčasné podanie s kortikoidmi zvyšuje riziko krvácania z gastrointestinálneho traktu.

 

Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI)

Zvýšené riziko krvácania z hornej časti gastrointestinálneho traktu spôsobené synergickým účinkom pri súčasnom užívaní SSRI.

 

Diuretiká a antihypertenzíva

ASA a iné protizápalové analgetiká môžu znižovať antihypertenzívne účinky diuretík a iných antihypertenzívnych liekov.Ako u iných nesteroidových antiflogistík (NSAID), súčasné podávanie kyseliny acetylsalicylovej s ACE inhibítormi zvyšuje riziko akútnej renálnej insuficiencie. Kombinácia nesteroidových antiflogistík môže u pacientov, ktorí zároveň užívajú diuretiká, spôsobiť akútne zlyhanie obličiek v dôsledku inhibície medulárnej syntézy vazodilatačných prostaglandínov, spojenej s redukciou prietoku krvi obličkou.

 

Cyklosporín a takrolimus

Súčasné užívanie nesteroidových antiflogistík a cyklosporínu alebo takrolimu môže zvýšiť neurotoxický účinok cyklosporínu a takrolimu. V prípade súčasného užívania týchto látok a kyseliny acetylsalicylovej sa má monitorovať renálna funkcia.

 

Inhibítory karboanhydrázy (acetazolamid)

Môžu viesť k závažnej acidóze a zvýšenej toxicite na centrálny nervový systém.

 

Alkohol

Alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny acetylsalicylovej.

 

Kofeín

 

Cytochróm P450 1A2 (CYP1A2) je hlavný enzým zapojený do metabolizmu kofeínu u človeka. Preto sú možné potenciálne interakcie kofeínu s liečivami, ktoré sú substrátmi pre CYP1A2, inhibujú CYP1A2 alebo indukujú CYP1A2.

 

Adenozín

Účinok adenozínu je antagonizovaný kofeínom.

 

Barbituráty alebo primidón

Barbituráty alebo primidón zvyšujú metabolizmus kofeínu indukciou mikrozomálnych enzýmov.

 

Vápnik

Kofeín môže inhibovať absorpciu vápnika.

 

Cimetidín, chinolóny, perorálne kontraceptíva, disulfiram, mexiletín

Cimetidín, ciprofloxacín, enoxacín, norfloxacín, perorálne kontraceptíva a disulfiram spomaľujú metabolizáciu kofeínu v pečeni a potencujú jeho účinky. Rovnako aj mexiletín kompetitívnou inhibíciou redukuje elimináciu kofeínu o viac ako 50 % a zvyšuje tým možnosť vzniku nežiaducich účinkov.

 

Xantíny

Kofeín môže znižovať klírens iných xantínov, a tým podnecovať ich farmakodynamické a toxické účinky.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Kyselina acetylsalicylová

 

Gravidita

Nízke dávky (do 100 mg/deň)

V klinických štúdiách sa nízke dávky do 100 mg/deň používané výhradne v pôrodníctve, ale aj v KV prevencii a pri špeciálnom pozorovaní javili ako bezpečné.

 

Dávka 100 - 500 mg/deň

S užívaním dávok 100 - 500 mg/deň nie je dostatok klinických skúseností. Preto pre ne platí nižšie uvedená informácia.

 

Dávky 500 mg/deň a vyššie

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduci vplyv na graviditu a fetálny/embryonálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov, kardiálnych malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že sa riziko zvyšuje s dávkou a s dĺžkou trvania liečby. U zvierat bolo preukázané, že podanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeniu pre- a postimplantačných strát a k fetálnej/embryonálnej letalite. Naviac po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám počas organogenetickej periódy, bola hlásená zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych.

Počas prvého a druhého trimestra nesmie byť kyselina acetylsalicylová podávaná, ak to nie je celkom nevyhnutné.

Ak je kyselina acetylsalicylová podávaná ženám, ktoré chcú otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri gravidity, musí byť dávka čo najnižšia a doba liečenia čo najkratšia.

 

V treťom trimestri gravidity môže dôjsť pôsobením všetkých inhibítorov syntézy prostaglandínov

u plodu

 • ku kardiopulmonálnej toxicite (predčasnému uzáveru ductus arteriosus a pulmonálnej hypertenzii);

 • k renálnej disfunkcii, ktorá môže vyústiť do renálneho zlyhania s oligohydroamnión.

 

u matky a novorodenca na konci gravidity

 • k antiagregačnému účinku a potenciálnemu predĺženiu krvácania, ktoré môže vzniknúť aj po malých dávkach;

 • k inhibícii maternicových kontrakcií vedúcich k oneskoreniu alebo predĺženiu priebehu pôrodu.

V treťom trimestri gravidity je preto kyselina acetylsalicylová kontraindikovaná.

 

Laktácia

Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.

Po príležitostnom podaní matkám neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčiat. Ak je nutné opakované podávanie vysokých dávok, odporúča sa prerušiť dojčenie.

 

Kofeín

 

Niekoľko štúdií preukázalo možnosť zvýšeného rizika spontánneho potratu v súvislosti s užívaním vysokých dávok kofeínu (viac ako 200–300 mg/deň), a to najmä v kombinácii s fajčením a alkoholom alebo užívaním veľmi vysokých dávok kofeínu (viac ako 800 mg/deň) počas gravidity.

 

Kofeín je vylučovaný do materského mlieka a voľne prechádza placentou do fetálneho obehu (pozri časť 5.2). U detí dojčiacich matiek, ktoré užívali kofeín, bola pozorovaná podráždenosť a ťažkosti so spaním.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Acylcoffin nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky kyseliny acetylsalicylovej a kofeínu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: Veľmi časté (1/10), Časté (1/100 až <1/10), Menej časté (1/1 000 až <1/100), Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

 

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

Menej časté

anafylaktická reakcia1, anafylaktoidná reakcia1

Psychické poruchy

Zriedkavé

insomnia3

Neznáme

nepokoj3

Poruchy nervového systému

Zriedkavé

bolesť hlavy3

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

tachykardia3

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

bronchospazmus1, alergická nádcha 1

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

epigastrický diskomfort4, pálenie záhy4, nevoľnosť4, vracanie4

Zriedkavé

perforácia peptického vredu4, peptický vred s krvácaním4

Neznáme

žalúdočná hypersekrécia3

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Reyov syndróm5

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

urtikária1, angioedém1

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé

nefropatia2

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

porušená acidobázická rovnováha 2, transaminázy zvýšené2, retencia kyseliny močovej2

 

1 Tieto typy reakcií sa najčastejšie vyskytujú u pacientov s už existujúcou bronchiálnou astmou, nosovými polypmi alebo s chronickou urtikáriou.

Mechanizmus vzniku nežiaducich účinkov nie je známy. Predpokladá sa, že na ich vzniku sa môže podieľať zvýšená tvorba leukotriénov pri zvýšenej ponuke substrátu pre lipooxygenázovú časť metabolizmu kyseliny arachidónovej po zablokovaní cyklooxygenázovej cesty.

 

2 Najmä po užití vyšších dávok ASA.

 

3 Po podaní kofeínu (pre nepokoj a tachykardiu po podaní vyšších dávok kofeínu).

 

4 Mechanizmus vzniku uvedených nežiaducich účinkov je komplexný, ale najdôležitejšiu úlohu má kontakt liečiva so žalúdočnou sliznicou a po vstrebaní tiež inhibícia cyklooxygenázy. Zvýšené riziko predstavujú hlavne pacienti s vredovou chorobou v anamnéze, alkoholici a geriatrickí pacienti. Už v terapeutických dávkach môže ASA dráždiť žalúdočnú alebo ezofageálnu sliznicu a spôsobiť okultné alebo zjavné krvácanie. Perforácia a krvácanie vredu sa môže vyskytnúť bez predchádzajúcich príznakov.

 

5 Môže sa rozvinúť u detí s vírusovou chorobou.

 

4.9 Predávkovanie

 

Kyselina acetylsalicylová

Chronická intoxikácia ASA sa prejavuje hučaním v ušiach, cefaleou, závratom a zmätenosťou. Závažnejšiu akútnu intoxikáciu charakterizuje hyperpnoe, nauzea, vracanie, poruchy acidobázickej rovnováhy, petechie, delírium, kŕče a kóma.

Za letálnu dávku sa považuje u dospelého dávka 10 g, u detí 4 g ASA. Smrť je spôsobená respiračným zlyhaním.

Pri intoxikácii je potrebné odstrániť zvyšok nevstrebaného lieku výplachom žalúdka a podaním aktívneho uhlia. Liečba intoxikácie spočíva v korekcii rozvratu vnútorného prostredia, zvládnutí hypertermie.

 

Kofeín

Vysoké dávky kofeínu môžu vyvolať bolesť hlavy, tras, kŕče, tachykardiu, nervozitu, podráždenosť, vracanie a zvýšenú diurézu. Liečba predávkovania kofeínom je hlavne symptomatická a podporná. Kŕče môžu byť liečené intravenóznym podaním antikonvulzívnych liekov (napr. diazepam).

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum

ATC kód: N02BA51

 

Mechanizmus účinku

 

Kyselina acetylsalicylová (ASA)inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy znižuje syntézu prostaglandínov, ktoré zvyšujú citlivosť algogénnych receptorov voči účinku bradykinínu, histamínu a iným v tkanive uvoľňovaným mediátorom. Tento mechanizmus je zodpovedný za jej analgetický účinok a priamo súvisí aj s nežiaducimi účinkami vyplývajúcimi z chýbania prostaglandínov pri fyziologických reguláciach. ASA acetyláciou blokuje cyklooxygenázu najmä v periférnych tkanivách. Cyklooxygenáza je v trombocytoch blokovaná ireverzibilne po celú dobu ich životnosti.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže pri súbežnom podaní inhibovať účinok nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov. V jednej štúdii, keď sa jedna dávka ibuprofénu 400 mg užila v priebehu 8 hodín pred alebo v priebehu 30 minút po podaní dávky kyseliny acetylsalicylovej s okamžitým uvoľňovaním (81 mg), sa objavil znížený účinok kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu trombocytov. Avšak obmedzenia týchto údajov a neistota ohľadne extrapolácie ex vivo údajov na klinické situácie znamenajú, že sa ohľadom pravidelného užívania ibuprofénu nedajú urobiť žiadne jasné závery a pri občasnom užívaní ibuprofénu sa nezdá byť pravdepodobný žiadny klinicky významný účinok.

 

Kofeín disponuje širokou škálou farmakologických účinkov - stimulácia CNS, kardiostimulácia, relaxácia hladkého svalstva bronchov, zvýšenie žalúdočnej sekrécie, uvoľňovanie katecholamínov. Podľa súčasných poznatkov je základom účinku kofeínu neselektívny antagonizmus adenozínových receptorov. Okrem toho je inhibítorom fosfodiesterázy a mobilizuje Ca++ z intracelulárnych rezerv. Analgetická aktivita kofeínu je výsledkom viacerých mechanizmov. Podieľa sa na nej: blokáda periférneho pronociceptívneho účinku adenozínu, aktivácia adrenergného systému, ktorý aktivuje inhibičné dráhy bolesti a stimulácia CNS. Údaje o adjuvantnom analgetickom účinku kofeínu v analgetických zmesiach nie sú jednoznačné. Vyplýva to z ťažkostí súvisiacich so subjektívnymi metódami hodnotenia bolesti v klinických podmienkach, z rôznych mechanizmov vzniku bolesti, ako aj z rozdielnosti použitých dávok kofeínu.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Kyselina acetylsalicylová (ASA)je slabá kyselina, ktorá sa rýchlo resorbuje čiastočne zo žalúdka, ale hlavne z proximálnych úsekov tenkého čreva. Neionizovaná prestupuje gastrointestinálnou stenou pasívnou difúziou. Resorpcia z tabletovej liekovej formy je viac ako 80 %. Presystémový metabolizmus je vysoký.

Vrcholová koncentrácia ASA v plazme je po 14 minútach. Prítomnosť potravy predlžuje resorpciu salicylátov. Po resorpcii sa rovnomerne distribuuje do väčšiny tkanív. Pri obvyklom dávkovaní je distribučný objem ASA 170 - 200 ml/kg telesnej hmotnosti. Esterázy v gastrointestinálnej mukóze a v pečeni hydrolyzujú ASA, ktorá do systémovej cirkulácie vstupuje ako kyselina salicylová. ASA sa dá detekovať v plazme len veľmi krátko. Viaže sa na albumín 85 - 95 %. Podiel voľného liečiva sa zvyšuje pri hypalbuminémii a v dôsledku kompetície na väzobnom mieste. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. Po podaní vyšších dávok je možné ASA dokázať v cerebro-spinálnom likvore a synoviálnej tekutine.

ASA sa biotransformuje deacetyláciou v rôznych tkanivách, ale najmä v endoplazmatickom retikule pečene. Metabolizmus je prvého a nultého poriadku. Tvorí 3 hlavné metabolity - kyselinu salicylovú, salicylurovú a gentisovú. Kyselina salicylová je aktívny

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Ponúkne aj iný tovar, ktorý si zakúpil iný zákazník.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar