Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

HOTEMIN crm 1x50 g/0,5 g

http://www.eshop.zdravmat.sk/1674-2012-thickbox/hotemin-krem-50g.jpg

Liečba miestnych zápalových a degeneratívnych ochorení kĺbov, ochorení kostrového svalstva a chrbtice a bolestivých stavov spôsobených poranením kĺbov.

Viac detailov


2,65 € s DPH

84648 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

HOTEMIN

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Liečivo:

10 mg piroxikamu v 1 g krému.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Dermálny krém.

Vzhľad: biely alebo žltkastobiely homogénny krém bez zápachu.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

 

Liečba bolesti a zápalu pri nasledovných ochoreniach a stavoch:

Zápalové a degeneratívne ochorenia chrbtice a kĺbov.

Mierne formy ľahkého reumatizmu (myalgia, myofibrozitída, burzitída, tendinitída, tendovaginitída, epikondylitída, lumbago, torticollis, periatritída).

Športové a iné ľahšie poranenia (natiahnutie svalov, svalový tik, kontúzia), ak je koža poranenej oblasti neporušená.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

V závislosti od veľkosti ošetrovanej plochy vtierame miernou masážou 0,33-1 g (1-3 cm dlhý prúžok) krému na bolestivé miesto 3- až 4-krát denne. Zvyčajná doba liečby je 2-4 týždne. Po štyroch týždňoch je potrebné zhodnotiť, či je liečba ešte opodstatnená.

 

Špeciálne skupiny pacientov:

 

Starší pacienti môžu dostávať zvyčajné dávky.

 

Používanie u detí sa nesledovalo.

 

Kontraindikácie

 

Známa hypersenzitivita na piroxikam alebo ktorúkoľvek inú zložku krému.

Detský vek (do 14 rokov).

Hypersenzitívna reakcia (predovšetkým astma, rinitída, angioneurotický edém, urtikária) počas predchádzajúceho užívania nesteroidných protizápalových liekov vrátane derivátov kyseliny salicylovej.

Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Liek možno aplikovať výlučne len na neporušenú kožu, nikdy sa nesmie dostať do rán alebo na porušenú kožu.

Liek sa nesmie aplikovať do očí alebo do ich okolia, do úst alebo na iné sliznice. Po každej aplikácii má nasledovať dôkladné umytie rúk.

Liek sa nesmie aplikovať pod tlakový obväz alebo obklad, pretože tak sa môže zvýšiť absorpcia liečiva do cirkulácie a teda riziko vývoja systémových nežiaducich účinkov (nauzea, tráviace ťažkosti, žalúdočná a abdominálna bolesť) (pozri časť 4.8).

Pri prejavoch miestneho podráždenia je nutné liečbu ukončiť a môže byť potrebné liečiť podráždenie.

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Kombinácia s inými nesteroidnými antiflogistikami vyžaduje zvýšenú opatrnosť.

 

Žiadne iné liekové interakcie nie sú známe.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Predklinické štúdie:

Výsledky štúdií na zvieratách s perorálne podávaným piroxikamom ukázali, že nemá teratogénne účinky.

Údaje u ľudí:

Podobne ako iné nesteroidné antiflogistiká, perorálne podávaný piroxikam spôsobuje abnormálne ťažký pôrod, ak je podávaný v neskorom štádiu gravidity. Nesteroidné antiflogistiká sú známe tým, že uzatvárajú ductus arteriosus. Po perorálnom podaní koncentrácia piroxikamu v materskom mlieku je asi 1% koncentrácie v plazme.

 

Pretože bezpečnosť piroxikamu počas gravidity a obdobia laktácie nebola overená, užívanie lieku sa počas gravidity a laktácie neodporúča (pozri časť 4.3).

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Nie sú k dispozícii žiadne údaje popisujúce vplyv lieku na schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

 

Lokálne nežiaduce účinky:

Prechodne môže na mieste aplikácie vzniknúť erytém, kožná vyrážka, šupinovité odlupovanie kože a svrbenie.

 

Alergické reakcie:

Mimoriadne zriedkavé alergické reakcie: urtikária, angioneurotický edém, bronchospazmus, alebo v najzávažnejších prípadoch môže vzniknúť anafylaktický šok.

 

Systémové nežiaduce účinky:

Používaním Hotemin krému sa iba malé množstvo liečiva dostane do systémovej cirkulácie. Pri použití lieku sú systémové nežiaduce účinky zriedkavé (napr. nauzea, dyspepsia), alebo veľmi zriedkavé (napr. abdominálna bolesť, gastritída).

4.9 Predávkovanie

 

Ak sa Hotemin krém aplikuje vo vysokých dávkach, na veľkú plochu kože, alebo pod obklad, môže vyvolať nauzeu a vracanie. Ak sa používa podľa odporúčaní, pravdepodobnosť vzniku symptómov z predávkovania je minimálna.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidné antiflogistiká a antireumatiká.

ATC kód: M02AA07

 

Piroxikam je lokálne účinkujúce nesteroidné antiflogistikum. Používa sa pri rôznych ochoreniach pohybového aparátu, ktoré súvisia so zápalom a bolesťou.

 

Mechanizmus účinku:

Reverzibilnou inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy piroxikam znižuje syntézu a uvoľňovanie prostaglandínov. Výsledkom je zmiernenie edému spojeného so zápalom, erytému, horúčky a bolesti. Plazmatické hladiny piroxikamu sú po topickej aplikácii nízke, ale miestne účinky sú signifikantné.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Účinná látka lieku je schopná prenikať kožou do podkožného tkaniva a tam dosiahnuť účinné koncentrácie. Plazmatické hladiny piroxikamu po lokálnom podaní sú nízke.

 

Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Karcinogenita, mutagenita, fertilita

Akútne, subakútne a chronické štúdie toxicity piroxikamu boli robené na potkanoch, myšiach, psoch a opiciach. Podobne ako vo výsledkoch toxikologických štúdií s inými nesteroidnými protizápalovými liekmi, aj v týchto štúdiách boli najčastejšími zmenami nekróza renálnej papily a gastrointestinálne poškodenia.

Predklinické testy reprodukčnej toxicity piroxikamu neodhalili žiadny účinok ovplyvňujúci fertilitu.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Methylparabenum

Cetostearomacrogolum

Sorbitani stearas

Alcohol cetylicus et stearylicus

Vaselinum album

Paraffinum liquidum

Aqua purificata

Acidum stearicum

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 250C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Biela hliníková tuba s 50 g náplňou zatvorená s bielym PE skrutkovým uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri ul. 30-38

Maďarsko

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

29/0835/96-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 24.10.1996

 

 

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Apríl 2008

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Ponúkne aj iný tovar, ktorý si zakúpil iný zákazník.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar