Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

CELASKON LONG EFFECT cps pld 30x500 mg (blis. PVC/PVDC)

http://www.eshop.zdravmat.sk/1925-2302-thickbox/celaskon-long-effect-cps-pld-500-mg-blis-pvc-pvdc-1x40-ks-.jpg

CELASKON LONG EFFECT (cps pld 500 mg (blis. PVC/PVDC) 1x40 ks).

Viac detailov


4,50 € s DPH

35912 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

CELASKON LONG EFFECT

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Kyselina askorbová 500 mg v 1 kapsule.

Pomocné látky so známym účinkom: sacharóza a oranžová žlť.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním.

Tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0, vrchná časť je nepriehľadná oranžová, spodná časť je priehľadná oranžová, ktoré obsahujú biele až krémové guľovité pelety s možnosťou ojedinelého výskytu tmavších peliet.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Liek je určený na prevenciu a liečbu nedostatku vitamínu C v organizme. Užíva sa na posilnenie odolnosti organizmu pri infekčných chorobách, ako je chrípka a nachladnutie, kedy užívanie vitamínu skracuje dĺžku trvania a predovšetkým znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia.

Ďalej sa užíva pri stavoch zvýšenej potreby vitamínu C – v gravidite a laktácii, v období intenzívneho rastu, u starších osôb, u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, pri stavoch po ťažkých úrazoch, popáleninách a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov. Užíva sa ako doplnková liečba pri infekciách, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín, pri dekubitálnych a trofických defektoch.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Odporúčaná dávka je jedna kapsula denne.

liečbe hypovitaminózy sa užívajú vyššie dávky, až 2 000 mg denne.

Liek je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti od 3 rokov.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou metabolizmu železa (hemosideróza, hemochromatóza) a u pacientov s oxalátovými obličkovými kameňmi.

 

 

Vitamín C môže vo vyšších dávkach ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov, najmä na stanovenie glukózy v moči a testu na okultné krvácanie v stolici.

Liek obsahuje sacharózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy, glukózovo-galaktózovou malabsorpciou alebo so zriedkavou dedičnou poruchou znášanlivosti fruktózy.

Liek obsahuje oranžovú žlť, môže vyvolať alergické reakcie.

Táto lieková forma nie je vhodná pre deti do 3 rokov.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Pri súčasnom podávaní zvyšuje kyselina askorbová resorpciu železa, V-penicilínu a etinylestradiolu.

Kyselina acetylsalicylová môže znižovať hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C môže zvyšovať renálnu reabsorpciu salicylátov. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť antikoagulačnej liečby a resorpciu vitamínu B12.

Zvyšuje vylučovanie oxalátov močom a tým riziko vzniku oxalátových kameňov v moči.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

V období gravidity a laktácie je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy užívať obvykle jednu kapsulu denne. Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka. Pri podávaní vysokých dávok kyseliny askorbovej v gravidite boli paradoxne u niektorých novorodencov pozorované príznaky avitaminózy. Preto je potrebné dodržiavať odporúčané dávkovanie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Tento liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

  1. Nežiaduce účinky

 

Pri odporúčanom dávkovaní sa liek veľmi dobre znáša. Nežiaduce účinky boli rozdelené do tried podľa orgánových systémov MedDRA s uvedením frekvencie ich výskytu: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až 1/10), menej časté ( 1/1 000 až 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1 000), veľmi zriedkavé ( 1/10 000).

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

menej časté

 • ekzém

 • urtikária

Poruchy gastrointestinálneho traktu*

menej časté

 • nauzea

 • vracanie

 • hnačka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania*

zriedkavé

 • pocit slabosti

Poruchy krvi a lymfatického systému**

veľmi zriedkavé

 • hemolytická anémia

Poruchy obličiek a močových ciest**

zriedkavé

 • oxalátové močové kamene

veľmi zriedkavé

 • zlyhanie obličiek

* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)

** pri veľmi vysokých dávkach

 

4.9 Predávkovanie

 

Liek sa veľmi dobre znáša. Podanie veľmi vysokých (gramových) dávok vitamínu C denne spôsobuje nešpecifické gastrointestinálne ťažkosti (nauzea, vracanie, hnačka). Veľmi zriedkavo (pri požití megadávok) sa môže vyskytnúť hemolytická anémia, oxalátové močové kamene a zlyhanie obličiek. Špecifická liečba nie je známa. Liečba je symptomatická.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: vitamíny, kyselina askorbová (vitamín C), samotná.

ATC kód: A11GA01.

 

Mechanizmus účinku vitamínu C v organizme nie je ešte dostatočne známy. Ide o látku s veľmi silnými redukčnými vlastnosťami. Významne zasahuje do metabolizmu spojivového tkaniva, najmä pri syntéze kolagénu. Hrá veľmi dôležitú úlohu v odpovedi organizmu na stres a v prevencii infekcie (je dôležitý pre normálnu funkciu T-lymfocytov, pre fagocytárnu aktivitu leukocytov, chráni endotelové bunky proti apoptóze indukovanej cytokínmi a mediátorom zápalu). Je nevyhnutný na premenu dopamínu na noradrenalín, je kofaktorom enzýmu cholesterol-7-alfa hydrolázy (je potrebný pre metabolizmus cholesterolu), zvyšuje resorpciu železa z gastrointestinálneho traktu, podieľa sa na syntéze karnitínu a neuroendokrinných peptidov.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Kyselina askorbová sa po perorálnom podaní z tráviaceho traktu dobre vstrebáva a preniká do všetkých tkanív. Po perorálnom podaní lieku Celaskon Long Effect dochádza k postupnému uvoľňovaniu kyseliny askorbovej počas 8 – 12 hodín. Kapsula Celaskon Long Effect je naplnená peletami. Po užití kapsuly dôjde k jej rýchlemu rozpadu a tým k uvoľneniu jednotlivých peliet v gastrointestinálnom trakte. Z každej pelety sa kyselina askorbová uvoľňuje postupne, takže nedochádza k neúmernému zvýšeniu jej koncentrácie v mieste pôsobenia ani v závislosti na čase.

Kyselina askorbová sa v organizme oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovú. Vylučovanie metabolitov kyseliny askorbovej prebieha prevažne obličkami. Pri vysokých dávkach sa z gastrointestinálneho traktu vstrebáva len určité množstvo kyseliny askorbovej a zvyšok sa vylučuje nemetabolizovaný stolicou. Kyselina askorbová prechádza placentárnou bariérou a distribuuje sa do materského mlieka.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Žiadne zvláštne údaje.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Zrnený cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob),

šelak,

kyselina vínna,

mastenec,

želatína,

oranžová žlť (E110),

oxid titaničitý (E171).

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Priesvitný PVC/PVDC blister s 10 kapsulami, papierová škatuľka..

10 kapsúl (1 blister v škatuľke)

30 kapsúl (3 blistre v škatuľke)

40 kapsúl (4 blistre v škatuľke)

60 kapsúl (6 blistrov v škatuľke)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

86/0342/06-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

08.08.2006/bez časového obmedzenia

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Január 2013

 

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Ponúkne aj iný tovar, ktorý si zakúpil iný zákazník.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar