Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

ANACID sus por 30x5 ml (vre.PE/Al/papier)

http://www.eshop.zdravmat.sk/1788-2165-thickbox/anacid-suspenzia-vrecuska-30-x-5ml.jpg

Sirupy a suspenzie na vnútorné použitie.

Viac detailov


5,00 € s DPH

93582 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


sÚhrn CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 

1. NázOv LIEku

ANACID

 

2. kvalitatÍvnE a kvantitatÍvnE ZLOŽENIE LIEKU

Magnesii hydroxidum 250 mg, algeldrati suspensio quantum aequivalens aluminii trioxidi 250 mg (aluminii hydroxidum 382 mg) v 5 ml suspenzie (= 1 vrecúško).

 

3. LIEKOVÁ forma

Perorálna suspenzia.

Biela, časom sedimentujúca suspenzia, škoricovej vône.

 

4. klinické údaje

4.1.Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba ťažkostí spojených s hyperaciditou pri týchto ochoreniach alebo stavoch: refluxná ezofagitída, pálenie záhy, akútna alebo chronická gastritída, hiátová hernia, peptický vred žalúdka a duodena, podráždenie žalúdočnej sliznice spôsobené diétnou chybou, alkoholom, kávou, fajčením alebo liekmi, niektoré funkčné gastropatie (dráždivý žalúdok).

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a deti nad 14 rokov:

Pri dlhodobej liečbe (peptický vred, dráždivý žalúdok a iné stavy) sa podáva 1 vrecko 4-6-krát denne a to 1-2 hodiny po jedle.

Pri menej závažných stavoch možno podať jednorazovo 1 vrecko pri ťažkostiach.

Deti vo veku 6-14 rokov:

Zvyčajne sa podáva 1vrecko 2-4-krát denne a to 1-2 hodiny po jedle, alebo jednorázovo 1 vrecko pri ťažkostiach.

Pred použitím treba obsah vrecka požmoliť medzi prstami.

 

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek pomocnú látku, ťažká renálna insuficiencia, črevná obštrukcia, symptómy apendicitídy (riziko perforácie alebo ruptúry), deti do 6 rokov.

 

4.4 Špeciálne upozornenia

Pri dlhodobom podávaní Anacidupacientom s poruchami renálnych funkcií je zvýšené riziko prejavov toxicity hliníka v mozgovom tkanive (možnosť vzniku encefalopatie), kostiach a prištítnych telieskach a riziko hypermagnezémie (smäd, hypotenzia, hyporeflexia). Preto treba byť zvlášť opatrný pri týchto pacientoch a monitorovať renálne funkcie v periodických intervaloch. Tiež sa odporúča meranie hladín hliníka, vápnika, fosfátov a horčíka, pokiaľ Anacid dlhodobo užívajú pacienti s poruchami renálnych funkcií.

U pacientov s Alzheimerovou chorobou (riziko exacerbácie ochorenia), s poruchami vyprázdňovania čriev (zápcha, hnačka), s poruchou metabolizmu fosforu a horčíka, alebo s hemoroidmi treba zvážiť prínos a riziká liečby Anacidom a indikovať liek len v nevyhnutne nutných prípadoch.

Hydroxid hlinitý obsiahnutý v Anacide môže tvoriť nerozpustné soli s fosfátmi z potravy, ktoré sa vylučujú stolicou. Dlhodobé užívanie Anacidu preto môže vyvolať hypofosfatémiu a poruchu metabolizmu vápnika a fosforu. V prípade obmedzeného vstrebávania fosfátov z gastrointestinálneho traktu (napr. pri malabsorpčnom syndróme) sa počas dlhodobej liečby Anacidom zvyšuje riziko vzniku osteomalácie, osteoporózy a fraktúry.

Liek obsahuje 0,98% obj. etanolu. Dávka 5 ml (1 vrecúško) obsahuje 0,0384 g etanolu.

Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre tehotné ženy a deti. Môže meniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.

Liek pre obsah sorbitolu nie je vhodný pre pacientov s vrodenou fruktózovou neznášanlivosťou.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Anacid tak ako všetky antacidá zmenou pH a svojou adsorpčnou kapacitou ovplyvňuje vstrebávanie rôznych liekov. Anacid spomaľuje vstrebávanie nesteroidných antiflogistík (salicyláty, indometacín), antibakteriálnych látok (etambutol, izoniazid, nitrofurantoín, fluorochinolóny, sulfónamidy, tetracyklíny), kortikoidov, fenotiazínu, benzodiazepínov, fenytoínu, valproátu sodného, teofylínu, ketokonazolu, tyroxínu, H2 antihistaminík (cimetidín, ranitidín), liekov s obsahom železa, fosfátov, fluoridov, vitamínu A, vitamínu C alebo citrátov, antikoagulancií, beta-blokátorov, ACE inhibítorov, allopurinolu, gemfibrozilu, takrolímu a iných. Anticholinergiká zvyšujú a prolongujú účinok Anacidu tým, že spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka.

Preto sa odporúča podávanie iných liekov najmenej 2 hodiny pred podaním alebo po podaní Anacidu

 

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Štúdie na zvieratách ani klinické štúdie neboli vykonané. Podávanie antacíd (s obsahom hliníka, vápnika alebo horčíka) v tehotenstve však môže viesť k výskytu nežiaducich účinkov, ako je hyperkalcémia, hypomagnezémia, hypermagnezémia a hyperreflexia u plodov alebo novorodencov, ktorých matky v tehotenstve dlhodobo užívali antacidá, najmä vyššie dávky.

Podávanie antacíd počas tehotenstva sa všeobecne považuje za bezpečné, avšak neodporúča sa ich dlhodobé užívanie vo vysokých dávkach.

Antacidá sa vylučujú do materského mlieka, ich koncentrácie však nie sú také významné, aby mohlo dôjsť k ovplyvneniu novorodenca. Napriek tomu pred podaním antacíd (predovšetkým v prvom trimestri) je nevyhnutné posúdiť riziko pre plod oproti očakávanému prínosu liečby a podávať ho len v nevyhnutných prípadoch.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Anacid nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Pri vysokých dávkach (nad 200 ml denne) a pri dlhodobej liečbe môže dôjsť k obmedzeniu črevnej resorpcie s následnou hypofosfatémiou a hyperkalciúriou. Užívanie Anacidu môže viesť ku vzniku osteomalácie s bolesťami kostí u starších jedincov, nefrokalcinózy a poruchám renálnych funkcií u mladších jedincov. Pri renálnej insuficiencii môže dlhodobé podávanie viesť ku vzniku hypermagnezémie, čo sa prejaví smädom, hypotenziou a hyporeflexioua prejavom toxicity hliníka v mozgu (riziko encefalopatie), kostiach a prištítnych telieskach.

 

4.9. Predávkovanie

Prípady predávkovania neboli doteraz zaznamenané.

Pri prípadnom predávkovaní je liečba symptomatická, špecifické antidotum neexistuje.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

  • Farmakoterapeutická skupina: Antacidum

 

ATC kód: A02AD

 

- Mechanizmus účinku:

V lieku sú kombinované slabo bázické látky, ktoré v žalúdku viažu kyselinu chlorovodíkovú a vytvorením ochranného filmu aj mechanicky chránia žalúdočnú sliznicu.

Znižujú žalúdočnú aciditu a zvýšením pH v žalúdku vedú k inaktivácii pepsínu a k  poklesu pepsínovej aktivity. Antacidá s obsahom hliníka majú tiež cytoprotektívny účinok na žalúdočnú sliznicu súvisiacu so stimuláciou sekrécie prostaglandínov; chránia sliznicu pred vznikom nekrózy a hemorágie, ktoré môžu byť spôsobené korozívnymi látkami, napr. etanolom alebo kyselinou acetylsalicylovou.

 

Vhodnou kombináciou antacidných látok v lieku sa znižuje riziko niektorých nežiaducich účinkov (napr. mierne obstipačné účinky hydroxidu hlinitého a laxatívne účinky hydroxidu horečnatého).

 

 

 

 

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Anacid ako väčšina antacidných liekov opúšťa žalúdok do 1 hodiny po podaní. Nástup účinku je pomalý. Účinok trvá 20-60 minút, tento čas je však individuálny. Ak sa antacidum podá 1 hodinu po jedle, neutralizačný účinok trvá až 3 hodiny. Antacidá sa vylučujú renálnou cestou a stolicou.

 

Hydroxid hlinitý podaný orálne, pomaly viaže kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku, pričom vytvára rozpustný chlorid hlinitý, ktorý sa čiastočne absorbuje. Pufrovacie schopnosti sú veľmi dobré, nástup účinku je pomalý, ale prolongovaný. Prítomnosť potravy alebo ostatné faktory, ktoré môžu spomaliť vyprázdňovanie žalúdka, vedú ku zvýšenej tvorbe chloridu hlinitého. Približne 0,1 až 0,5 mg hliníka sa vstrebáva pri užívaní štandardnej dennej dávky antacida, čím dochádza ku zdvojnásobeniu bežných plazmatických koncentrácií hliníka u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Absorbovaný hliník sa vylučuje močom, a preto u pacientov s poruchami renálnych funkcií je riziko kumulácie hliníka (najmä v kostiach a mozgu) a prejavov hliníkovej toxicity. Zlúčeniny hliníka, ktoré sa nevstrebávajú (väčšina podanej dávky) tvorí v črevách nerozpustné, zle absorbovateľné soli hliníka (hydroxidy, uhličitany, fosfáty, deriváty mastných kyselín). Tieto soli sa vylučujú stolicou.

 

Hydroxid horečnatý neutralizuje kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku. Neutralizačný účinok nastupuje veľmi rýchlo (počas niekoľkých minút), ale trvá krátko. Hydroxid hlinitý pri reakcii s kyselinou chlorovodíkovou tvorí chlorid, ktorý je charakteristický nízkou absorpciou v čreve (len 15-30 %) a tiež rýchlou exkréciou obličkami za predpokladu normálnych obličkových funkcií.

 

Kombinácia hydroxidu hlinitého a hydroxidu horečnatého dokáže udržať pH v žalúdku i niekoľko hodín na úrovni 3-4,5. Čas trvania účinku je individuálny. Ak je táto kombinácia antacíd podávaná 1 hodinu po jedle, neutralizačný účinok trvá až 3 hodiny.

 

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Údaje relevantné k tomuto odseku nie sú k dispozícii.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

Glycerolum 85%

Sorbitolum 70% non cristallisabile

Acidum benzoicum

Natrii benzoas

Cinnamomi ceylonici etheroleum

Ethanolum 96%

Aqua purificata

 

6.2. Inkompatibility

Doteraz nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

3 roky

 

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Pri teplote do 25 °C, chrániť pred mrazom.

 

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Kombinovaná fólia (polyetylén - hliník – papier), písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.

Veľkosť balenia:

12 x 5 ml

30 x 5 ml

 

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Na perorálne použitie.

Pred použitím treba obsah vrecúška požmoliť medzi prstami.

 

 

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

09/0225/89-C/S

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Predĺženie registrácie platí neobmedzenú dobu..

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Marec 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar