Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

Infacol sus por 1x50 ml/2 g (fľ.HDPE)

http://www.eshop.zdravmat.sk/1996-2377-thickbox/infacol-kvapky-50ml.jpg

Infacol sa podáva deťom na uvoľnenie bolesti pri kolike alebo meteorizme, ktorý je dôsledkom prehĺtania vzduchu. Liek sa môže podávať už novorodencom. Kolikové bolesti sú spojené so vznikom malých vzduchových bubliniek v brušku dieťaťa. Liečivo simetikón napomáha spájaniu malých vzduchových bubliniek do väčších, ktoré sa z tela uvoľňujú vo forme vetrov.

Viac detailov


5,90 € s DPH

37076 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Infacol

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

 

Liečivo: simethiconum 40 mg v 1 ml suspenzie.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Perorálna suspenzia.

Skoro biela suspenzia pomarančovej chuti.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

Antiflatulens na uvoľnenie bolesti pri kolike alebo meteorizme dôsledkom prehltnutého vzduchu určené deťom.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

 

Dospelí a starší ľudia

Liek nie je určený pre túto vekovú skupinu.

 

Dojčatá a deti

Spôsob podania

Podáva sa 20 mg (0,5 ml) pred každým jedlom. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť na 40 mg (1 ml). Postupné zlepšenie symptómov môže nastať po niekoľkých dňoch liečby Infacolom.

 

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na simetikón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekára.

Obsahuje parabény, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).

 

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Levotyroxín sa môže viazať na simetikón. Absorpcia levotyroxínu sa môže znížiť, ak je Infacol podávaný súbežne u dojčiat liečených na ochorenie štítnej žľazy.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Neaplikovateľné.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

 

4.8 Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

 

4.9 Predávkovanie

V prípade úmyselného alebo náhodného predávkovania sa pacient lieči symptomaticky.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiflatulenciá.

ATC kód: A03AX13

 

Fyziologicky účinná látka je chemicky inertná, patrí k nesystémovým gastrickým odpeňovacím zlúčeninám, ktoré menia elasticitu bublín prichytených na slizniciach gastrointestinálneho traktu. Bubliny plynu sa tak rozpadajú alebo spájajú, v takejto forme sa plyn ľahšie uvoľňuje grganím alebo prirodzenou cestou črevnými plynmi.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Simetikón sa neabsorbuje z gastrointestinálneho traktu.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú k dispozícii žiadne relevantné doplňujúce údaje pre predpisovanie, okrem tých, ktoré sú už uvedené v iných častiach SPC.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Saccharinum natricum dihydricum, hypromellosum, aroma aurantii, methylparabenum (E218), propylparabenum (E216), aqua purificata.

 

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

Po prvom otvorení liek neužívajte dlhšie ako 28 dní.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Veľkosť balenia: 50 ml, HDPE fľaša, LDPE kvapkadlo s evoprénovým výstupkom.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Forest Laboratories UK Limited

Riverbridge House,

Anchor Boulevard,

Crossways Business Park,

Dartford,

Kent DA2 6SL

UK

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

49/0343/06-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 06.11.2006

Dátum posledného predĺženia:

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2012

 

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Ponúkne aj iný tovar, ktorý si zakúpil iný zákazník.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar