Kategórie
Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
Odber noviniek

Logo Heureka - Overené zákazníkmi

Nasivin Soft 0,025 % aer nao 1x10 ml (dávkovač 3K systém)

http://www.eshop.zdravmat.sk/1865-2243-thickbox/nasivin-0025-nosne-kvapky-10ml-od-1-do-8-rokov.jpg

Nosné prípravky (kvapky, spreje, masti, krémy, gély).

Viac detailov


4,60 € s DPH

92935 

Vernostný program Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

NÁZOV LIEKU

 

Nasivin Soft 0,025%

 

 

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

100 ml obsahuje 0,025 g oxymetazolíniumchloridu.

Jedno vstreknutie obsahuje 11,25 µg oxymetazolíniumchloridu.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri  časť 6.1.

 

 

LIEKOVÁ FORMA

 

Nosová roztoková aerodisperzia s odmerným dávkovaním.

 

 

KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1. Terapeutické indikácie

 

Akútna nádcha, vazomotorická nádcha, alergická nádcha, paranazálna sinusitída, syringitída, zápal stredného ucha. Pod dohľadom lekára je liek možné použiť pri chronickej nádche a na diagnostickú dekongesciu nosovej sliznice.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

 

Nasivin Soft 0,025% nosová aerodisperzia bez konzervačných látok je určený na intranazálnu aplikáciu pre deti od 1 do 6 rokov.

 

Jedna dávka (1 vstreknutie) sa podáva dva až trikrát denne do každej nosovej dierky.

 

Účinok Nasivin Soft 0,025% nastupuje do 25 sekúnd po aplikácii.

 

Nasivin Soft 0,025% sa nemá používať dlhšie ako 5-7 dní.

Nasivin Soft 0,025% sa nemá používať pre deti do 1 roku. Pre deti do 1 roku je určený Nasivin Soft 0,01%.

 

 

4.3. Kontraindikácie

 

Rhinitis sicca, precitlivenosť na oxymetazolín alebo inú zložku lieku.

 

V nasledujúcich prípadoch je možné liek užívať iba po starostlivom zvážení pomeru medzi jeho prínosom a rizikom:

  • súčasná liečba inhibítormi monoaminoxidázy alebo inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať tlak krvi

  • zvýšený vnútroočný tlak najmä glaukóm zatvoreného uhla

  • ťažké kardiovaskulárne ochorenia (napr. ischemická choroba srdca, hypertenzia)

  • feochromocytóm

  • metabolické poruchy (napr. hypertyreóza, cukrovka).

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Dlhodobé užívanie dekongestív nosovej sliznice môže znížiť ich účinnosť. Zneužívanie lokálnych nosových prípravkov môže viesť k atrofii a reaktívnej hyperémie sliznice, čo spôsobuje medikamentóznu nádchu.

 

Dlhodobejšie používanie oxymetazolínu môže poškodiť epitel sliznice s následnou inhibíciou ciliárnej aktivity, ktorá môže viesť až k jej ireverzibilnému poškodeniu s následným vznikom suchej nádchy.

 

Dlhodobému používaniu a užívaniu nadmerných dávok prípravku je potrebné predchádzať najmä u detí. Dávky presahujúce odporučené dávky sa môžu používať len pod lekárskym dohľadom.

 

4.5. Liekové a iné interakcie

 

Pri dodržaní odporučeného dávkovania lieku Nasivin Soft 0,025% sa nepozorovali žiadne interakcie s tricyklickými antidepresívami ani s inhibítormi monoaminooxidázy. Predávkovanie alebo prehltnutie lieku Nasivin Soft 0,025% a užitie tricyklických antidepresív alebo inhibítorov monoaminooxidázy súčasne alebo tesne pred podaním lieku Nasivin Soft 0,025% môže viesť k zvýšeniu tlaku krvi.

 

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

 

Ak tento liek používa dospelý, počas gravidity a laktácie sa nesmie prekročiť odporúčané dávkovanie, pričom liek je možné užívať iba po starostlivom zvážení pomeru medzi jeho prínosom a rizikom.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Ak tento liek používa dospelý, pri dlhodobom používaní alebo pri podaní vyšších dávok ako sú odporúčané alebo pri súčasnom použití liekov s obsahom oxymetazolínu nie je vylúčené ovplyvnenie kardiovaskulárnych funkcií.

V týchto prípadoch je schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje oslabená.

 

4.8. Nežiaduce účinky

 

Časté

( 1 % a 10 %)

Nosová sliznica

Pálenie alebo suchosť nosovej sliznice, kýchanie.

Zriedkavé

( 0,1 % a 1 %)

Nosová sliznica

Intenzívny pocit „upchatého“ nosa (reaktívna hyperémia) po ústupe účinku .

Systémové sympatomimetické účinky

Predávkovanie pri lokálnej aplikácii vedie k palpitáciám, tachykardii a zvýšeniu tlaku krvi.

Veľmi zriedkavé

(< 0,01 %)

CNS

Nepokoj, nespavosť, únava, bolesti hlavy.

 

4.9. Predávkovanie

 

Po predávkovaní alebo náhodnom perorálnom užití lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: mydriáza, nevoľnosť, vracanie, cyanóza, horúčka, kŕče, tachykardia, poruchy srdcového rytmu, cirkulačný kolaps, zastavenie srdca, hypertenzia, pľúcny edém, respiračné poruchy, psychické poruchy.

 

Okrem toho môže dôjsť k útlmu centrálneho nervového systému prejavujúceho sa ospalosťou, znížením telesnej teploty, bradykardiou, hypotenziou podobnou šoku, apnoe a kómou.

 

Liečba predávkovania:

Podanie živočíšneho uhlia, výplach žalúdka, kyslíková liečba. Kvôli zníženiu tlaku krvi je možné podať fentolamín v dávke 5 mg vo fyziologickom roztoku formou pomalej intravenóznej injekcie alebo v dávke 100 mg perorálne.

Podanie látok s vazokonstrikčným účinkom je kontraindikované. V prípade potreby je indikovaná antipyretická a antikonvulzívna liečba.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

  • Farmakoterapeutická skupina: otorinolaryngologikum (chemicky definované),

-sympatomimetiká

  • ATC kód: R01AA05

 

Liečivo obsiahnuté v lieku Nasivin Soft 0,025% má sympatomimetický, vazokonstrikčný a tým aj dekongestívny účinok na sliznice.

 

Aplikácia Nasivin Soft 0,025% do nosových dierok zmierňuje opuch a zastavuje nadmernú sekréciu zapálenej nosovej sliznice, vďaka čomu môže pacient znovu voľne dýchať nosom.

Dekongescia nosovej sliznice taktiež otvára a rozširuje ústia prínosových dutín a Eustachovej trubice, čo uľahčuje odtok sekrétov a zabraňuje prieniku a pomnoženiu baktérií.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

 

Štúdie s rádioaktívne označeným oxymetazolínom ukázali, že toto lokálne aplikované otorinolaryngologikum nemá žiadny systémový účinok. Pri perorálnom podaní oxymetazolínu zdravým dobrovoľníkom v rámci dvojito-slepých štúdií sa zistili prvé nešpecifické zmeny na EKG až po dávke 1,8 mg, čo zodpovedá 3,6 ml 0,05 % roztoku. Po užití liečiva v tomto množstve sa nezistil žiadny vplyv na tlak krvi ani na pulzovú frekvenciu.

 

Po intranazálnej aplikácii vyšších ako odporučených dávok môže vstrebané množstvo liečiva vyvolať systémové účinky v rámci kardiovaskulárneho systému. V zriedkavých prípadoch môže množstvo liečiva vstrebané po intranazálnej aplikácii vyvolať aj systémové účinky v rámci centrálneho nervového systému (pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky).

 

Hodnota terminálneho polčasu eliminácie látky po intranazálnej aplikácii je 35 hod u ľudí. 2,1 % z podanej dávky liečiva sa vylúči do moču a 1,1 % z podanej dávky liečiva sa vylúči stolicou.

O distribúcii oxymetazolínu u ľudí nie sú žiadne dostupné informácie.

Účinok lieku Nasivin Soft 0,025% nastupuje do 25 sekúnd po aplikácii a pretrváva niekoľko hodín (priemerne 6-8 hodín, maximálne 12 hodín).

 

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

V štúdiách na zvieratách (farmakologické štúdie bezpečnosti, údaje o toxicite po opakovanom podaní, genotoxicite a reprodukčnej toxicite) sa nepozorovali žiadne bezpečnostné riziká pre ľudí. K dispozícii nie sú žiadne údaje o karcinogénnom potenciáli oxymetazolínu.

 

 

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1. Zoznam pomocných látok

 

Monohydrát kyseliny citrónovej, dihydrát citronanu sodného, glycerol (85 %), čistená voda.

 

6.2. Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

 

36 mesiacov.

Nasivin Soft 0,025% sa nesmie používať dlhšie ako 12 mesiacov po prvom otvorení.

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.

 

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

 

6.5. Druh obalu a veľkosť balenia

 

Biela polyetylénová fľaška s odmerným dávkovacím uzáverom (3K a APF systém).

Veľkosť balenia: 10 ml, 15 ml.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Selbstmedikation GmbH, 64293 Darmstadt, Nemecko

 

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

69/0271/05-S

DÁTUM REGISTRÁCIE

18.08.2005

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

November 2010

 

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Navštívte Lekáreň TABLETKA u ShopMania Katalóg internetových obchodov Najlepsie-ceny.sk – najlepšie ceny, akčné ceny, e-shopy, internetové obchody WebShopy - Katalog internetovych obchodov www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe Topshopping - porovnanie cien a tovarov tovar